Tagged: LLTD Responder

הוספת מערכות XP (ו-2003) למיפוי הרשת של ויסטא בעזרת LLTD Responder 0

הוספת מערכות XP (ו-2003) למיפוי הרשת של ויסטא בעזרת LLTD Responder

ממשק הרשת של ויסטא ה- "Network and Sharing Center" מאפשר לנו לראות את מצב החיבור, ולפתור תקלות חיבור ולראות תצוגה גרפית של הטופולוגיה של הרשת שלנו, מחשבים והתקנים נוספים. זה נוח לקבל את המידע...